(84-8) 3715 9909
CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét báo cáo tài chính
Nguyễn Thị Kim Tuyến       July 14, 2017

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét báo cáo tài chính

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn xin công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán số 06.17.204/AISC-DN1 ngày 14/07/2017 với công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC) về việc soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
Danh sách tập tin đính kèm
CONG VAN - SGT.pdf
COMMUNITY CONNECTION
NEWSLETTER RECEIVING REGISTRATION
LeToan.co