Công bố thông tin

CBTT về việc SAIGONTEL giao dịch với các bên liên quan ...

CBTT về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ...

CBTT: SAIGONTEL góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Sài Gòn (SGU) ...

CBTT: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2019 ...

CBTT: Quyết định của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan là Công ty CP Phát triển đô thị Sài ...

CBTT: Công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC soát xét hợp nhất bán niên ...

CBTT: Quyết định của HĐQT về giao dịch giữa Saigontel với các Doanh nghiệp và người có liên quan ...

CBTT: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của SAIGONTEL ...

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ...

CBTT QĐ của HĐQT về việc mua cổ phiếu dẫn đến việc có công ty liên kết ...

CBTT: Ký kết Hợp đồng Kiểm toán 2019 với Công ty AISC ...

CBTT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ...

CBTT: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1 năm 2019 ...

CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2018 của SGT ...

Công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC Hợp nhất năm 2018 trước và sau ki ...

CBTT về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ...

Công văn giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC 2018 sau kiểm toán so với cùng kỳ ...

CBTT: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ...

Đính chính và Giải trình KQKD trên BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất Quý 4/2018 ...

CBTT: Giải trình nội dung Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018 ...

CBTT về việc Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài ...

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn tái bổ nhiệm Tổng giám đốc ...

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 4/2018 ...

Công văn giải trình số liệu BCTC Quý 3 năm 2018 ...

페이지 1 / 전체 6

전략적 파트너십