(84-8) 3715 9909
CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Nguyễn Thị Kim Tuyến       April 22, 2017

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
Danh sách tập tin đính kèm
Biên bản họp và nghị quyết.pdf
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co