(84-8) 3715 9909
CBTT: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016
Nguyễn Thị Kim Tuyến       April 24, 2017

CBTT: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Ngày 22/4/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã tiến hành thành công Đại hội cổ đổng thường niên năm tài chính 2016

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty đã được công bố thông tin và báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong cùng ngày.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo nên trong Biên bản Đại hội có một số nội dung trình bày chưa phù hợp, nay Công ty xin đính chính như file đính kèm.

Danh sách tập tin đính kèm
Công bố thông tin đính chính.pdf
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co