(84-8) 3715 9909
Administrator       March 02, 2016

CBTT: Giải trình và thuyết minh bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2015

Ngày 17/02, SaigonTel có công văn số 05/2016-CV giải trình và thuyết minh bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2015 cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM & UBCK NN.

Chi tiết giải trình xin mời quý vị đọc thông tin bên dưới:

Phòng Truyền thông

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co