(84-8) 3715 9909
CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015
Administrator       April 19, 2016

CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015

Ngày 19/4, Hội đồng quản trị Công ty SaigonTel đã ban hành nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 của Công ty đến tháng 6/2016.
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co