(84-8) 3715 9909

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/07/2011

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2010 đã được kiểm toán

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/04/2011

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/04/2011

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/04/2011

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/01/2011

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/01/2011

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/10/2010

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/10/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010 đã được soát xét

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 20/08/2010

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2010

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/07/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/07/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010

Vui lòng tải tài liệu đính kèm bên dưới.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/04/2010

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Quý I năm 2010

Ngày 25/4/2010 công ty SaigonTel đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán v/v Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Quý I năm 2010. Trong Báo cáo này có nêu rõ hoạt động của HĐQT, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, các nghị quyết của HĐQT, thay đổi thành viên HĐQT, giao dịch của cổ đông nội  bộ, cổ đông lớn và người liên quan.
Đăng bởi: Administrator - Vào lúc: 25/04/2010
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LeToan.co