Công bố thông tin

CBTT: Công văn quyết định giải thể IMEX ...

CBTT: Công văn BCTC quý 3 năm 2020 ...

CBTT: CV giải trình giao dịch các bên liên quan tại BCTC Riêng lẻ + Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 ...

CBTT: CV giải trình báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 ...

CBTT: CV thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn tại tỉnh Bắc ...

CBTT: Giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn ...

CBTT: Các bên giao dịch liên quan ...

CBTT: BCTC Riêng lẻ và BCTC Hợp nhất 6 tháng 2020 đã soát xét ...

BCTC Riêng lẻ quý 2/2020 phát hành lại ...

CBTT: BCTC Riêng lẻ và BCTC Hợp nhất quý 2/2020 phát hành lại ...

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020 ...

CBTT: BCTC quý 2/2020 ...

CBTT: Hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 ...

CBTT: Điều lệ năm 2020 ...

CBTT: Quy chế tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến (đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị công ty) ...

CBTT về việc thay đổi thành viên HĐQT ...

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 của SAIGONTEL ...

CBTT về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ...

CBTT: ngày chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2019 ...

CBTT: Sở KH & ĐT TP.HCM chấp thuận cho SAIGONTEL gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm ...

CBTT: BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất quý 1/2020 ...

CBTT: Báo cáo thường niên SGT 2019 ...

CBTT: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 & giải trình BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 ...

CBTT việc hủy ngày chốt danh sách cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 ...

Đối tác chiến lược