Công bố thông tin

CBTT của SGT về QĐ HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ và Điều lệ của SGT sau khi điều chỉnh tăng vốn điều ...

CBTT vv SGT nhận được Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Lê Nguyễn Hoàng Anh. ...

Nhận được Thông báo của UBCKNN về việc báo cáo phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 ...

CBTT Đính chính Báo cáo kết quả đợt chào bán cp của SGT do có sai sót trong lỗi đánh máy cùng với Bá ...

CBTT QĐ HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán ...

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ...

Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 ...

CBTT của SGT về giải trình và biện pháp khắc phục việc chậm CBTT dẫn đến cp SGT bị đưa vào diện cảnh ...

CBTT Đính chính QĐ HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu còn dư chưa được cổ đông hiện hữu mua hết của đợ ...

CBTT Quyết định của HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu còn dư chưa được cổ đông hiện hữu mua hết của đ ...

CBTT Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu SGT của người nội bộ - Lê Nguyễn Hoàng Anh ...

CBTT Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu SGT của người nội bộ - Nguyễn Thị Kim Thanh ...

CBTT Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu SGT của người có liên quan của người nội bộ - ...

CBTT Báo cáo kết quả chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu SGT của người có liên quan của người nội bộ - ...

CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CP SGT CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - ĐẶNG THÀNH TÂM ...

CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CP SGT CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - LÊ THỊ KIM NHUNG ...

CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CP SGT CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN ...

CBTT QD HDQT ngày 12.05.2022 về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (full pag ...

CBTT thay đổi nội dung đăng kí DN và CV giải trình chậm CBTT ngày 19.01.2022 ...

CBTT TB đăng kí mua cổ phiếu SGT của người nội bộ - Ông Đặng Thành Tâm ...

CBTT TB đăng kí mua cổ phiếu SGT của người nội bộ - Lê Nguyễn Hoàng Anh ...

CBTT TB đăng kí mua cổ phiếu SGT của người nội bộ - Lê Thị Kim Nhung ...

CBTT TB đăng kí mua cổ phiếu SGT của người có liên quan của người nội bộ - KBC ...

CBTT TB chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu SGT của người nội bộ - Nguyễn Thị Kim Thanh ...

Đối tác chiến lược