Công bố thông tin

Công bố thông tin Các bên giao dịch liên quan ...

CBTT: BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất 6 tháng 2020 đã soát xét ...

CBTT: BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất quý 2/2020 phát hành lại ...

CBTT: BCTC quý 2/2020 ...

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng 2020 ...

CBTT: Hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 ...

CBTT: Điều lệ năm 2020 ...

CBTT: Quy chế tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến (đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị công ty) ...

CBTT về việc thay đổi thành viên HĐQT ...

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 của SAIGONTEL ...

CBTT về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ...

CBTT: ngày chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2019 ...

CBTT: Sở KH & ĐT TP.HCM chấp thuận cho SAIGONTEL gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm ...

CBTT: BCTC riêng lẻ và BCTC hợp nhất quý 1/2020 ...

CBTT: Báo cáo thường niên SGT 2019 ...

CBTT: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 & giải trình BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 ...

CBTT việc hủy ngày chốt danh sách cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 ...

CBTT: Công văn Quyết định của HĐQT và công văn gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 ...

CBTT: Công văn BCTC riêng lẻ 2019 và công văn giải trình ...

CBTT: SAIGONTEL góp vốn thành lập Công ty Cổ phần SKYX - SAIGONTEL ...

CBTT: QĐ của HĐQT về việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ năm tài chính 2019 ...

CBTT: Công văn giải trình các thông tin liên quan đến BCTC riêng lẻ và Hợp nhất Quý 4/2019 ...

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 4/2019 ...

CBTT: SAIGONTEL góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Sài Gòn (SGU) ...