VỐN ĐIỀU LỆ SAIGONTEL ĐẠT 1,480 TỶ ĐỒNG

Viết bởi  - Thứ sáu, 18 Tháng 11 2022

Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Cụ thể: 100% số lượng cổ phiếu được chào bán - tương đương 74,001,604 cổ phiếu - đã được các cổ đông và nhà đầu tư mua hết trong đợt phát hành này.

Hiện tại vốn điều lệ của SAIGONTEL đã được điều chỉnh như sau:
- Vốn điều lệ trước khi tăng: 740,019,140,000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 1,480,035,180,000 đồng - tăng 100% so với vốn điều lệ ban đầu

Được biết vừa qua, công ty đã thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ CV số 7518/UBCK-QLNY ngày 11/11/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc đã nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của SGT.

1 1 05

Trân trọng

Đối tác chiến lược